Obchodní podmínky

pro uživatele služebproduktů poskytovaných prostřednictvím webového rozhraní Sóham Cesta svobody

Tyto všeobecné obchodní podmínky obsahují informace a podmínky pro objednávku, užití a zakoupení služebproduktů prostřednictvím webu www.sohamcestasvobody.cz Poskytovatelky:

 • Stanislava Sóham 
 • podnikající jako fyzická osoba Mgr. Stanislava Veverková, zapsaná v živnostenském rejstříku u Městského úřadu Hodonín,
 • místem podnikání I. Olbrachta 2922/10, 695 01 Hodonín. Tel. 728562335.
 • IČO 09263471  - nejsem plátce DPH
 • e-mail: stanislava@sohamcestasvobody.cz 
 • (dále jen „Poskytovatelka“).
 •  
 • 1. Obecná ustanovení
 • a) Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran, v souvislosti s objednáním a využitím služeb a produktů, mezi Poskytovatelkou a kupujícím (dále také zákazník či účastník), které jsou prezentovány prostřednictvím webu www.sohamcestasvobody.cz
 • Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a jsou zobrazeny na webových stránkách Poskytovatelky - www.sohamcestasvobody.cz.
 • b) Smluvní vztah (uzavření smlouvy o poskytování služeb) mezi Poskytovatelkou a zákazníkem vzniká akceptací doručené objednávky, která je Poskytovatelkou zaslána zákazníkovi na jeho e-mailovou adresu, nesjednají-li smluvní strany společně jiný způsob akceptace objednávky. Tyto všeobecné smluvní podmínky vymezují práva a povinnosti mezi Poskytovatelkou a zákazníkem, které doplňují uzavíranou smlouvu, a jsou pro tento smluvní vztah závazné.
  c) Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy.
  d) Uvede-li zákazník v objednávce své IČO a fakturační údaje a zamýšlí využít produkty a služby v rámci své podnikatelské činnosti, nebude na něj pohlíženo v rámci smluvního vztahu jako na spotřebitele.
 • e) Je-li smluvní stranou spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami také občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.).
  f) Poskytovatelka si vyhrazuje právo, že služby a produkty jí prezentované nemusí být vždy dostupné.
 •  
 • 2. Objednávka a uzavření smlouvy
 • a) Webové stránky Poskytovatelky obsahují seznam a podrobný popis nabízených služeb a produktů včetně uvedení cen jednotlivých služeb a produktů a případně zvláštních podmínek pro jejich využití, v případě seminářů a workshopů také termín konání. Nabídka prodeje zůstává v platnosti po dobu, kdy je zobrazována na webovém rozhraní. 
 • b) Pro objednání zákazník provede příslušnou volbu na webové stránce a vyplní objednávkový formulář ve webovém rozhraní Poskytovatelky. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o objednávané službě či produktu, cenu a povinné údaje k vyplnění pro účely uzavření smlouvy a fakturace.
 • c) V případě prodejního formuláře jsou zde uvedeny vždy informace o zákazníkovi, objednávané službě nebo produktu, ceně včetně poplatků, způsobu úhrady kupní ceny, požadovaném způsobu doručení a další informace o nákladech spojených s dodáním produktu nebo poskytnuté službě.  U online produktů nejsou účtovány náklady na dodání. Náklady vzniklé zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí zákazník sám.
 • d) Závaznou objednávku odešle zákazník Poskytovatelce provedením příslušné volby v rozhraní výše uvedené webové stránky skrze tlačítko OBJEDNÁVÁM S POVINNOSTÍ PLATBY a potvrzením v elektronickém systému, není-li u jednotlivé služby či produktu stanoveno jinak.
 • Od okamžiku kliknutí na tlačítko vznikají mezi Poskytovatelkou a kupujícím vzájemná práva a povinnosti, jež jsou vymezeny kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami. Podáním objednávky zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Podmínkou platné elektronické objednávky je vyplnění všech předepsaných údajů a náležitostí uvedených v prodejním formuláři. Údaje uvedené v objednávce jsou Poskytovatelkou považovány za správné.
 • e) Poskytovatelka není povinna přijmout každou objednávku a uzavřít smlouvu se zákazníkem. Tato výhrada se sjednává zejména pro osoby, které podstatným způsobem porušily práva či oprávněné zájmy Poskytovatelky, jí spřízněných osob či tyto obchodní podmínky.
 • f) Poskytovatelka je povinna poskytnout či dodat produkt/službu, které si zákazník objednal a zákazník se zavazuje produkt/službu převzít a zaplatit kupní cenu. Povinnosti dodat produkt/službu je Poskytovatelka zbavena v případě nastaveného limitu účastníků/počtu míst, o čemž bude zákazník informován.
 • g) Vlastnické právo k produktům přechází na zákazníka zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.
 • h) V případě, že ze strany zákazníka nedojde k úhradě ceny ani do 14 dnů po její splatnosti, smlouva se od počátku ruší. V případě, že zákazník uhradil cenu za službu či produkt částečně a neuhradí zbytek ceny, aniž by řádně odstoupil od smlouvy, smlouva se ruší a Poskytovatelka vrátí zákazníkovi uhrazenou část ceny po započtení manipulačního poplatku 10% z uhrazené části ceny.
 • ch) Zákazník je srozuměn s tím, že pro řádné užívání online vzdělávacích produktů je třeba z jeho strany splnit technické požadavky – aktualizovaný software. V případě použití neaktualizovaného softwaru – internetového prohlížeče - může být omezena funkcionalita.
 • i) Smlouva i objednávka jsou vyhotoveny v českém jazyce.
 •  
 • 3. Cena a způsob úhrady
 • a) Zákazník získává přístup ke službám či produktům po zaplacení plné stanovené ceny, není-li v objednávkovém formuláři či u popisu služby či produktu stanoveno jinak. Cena produktů a služeb je uvedena na webových stránkách prodávajícího a vždy je uvedena i na prodejním formuláři.
  b) Sjednanou cenu je možné uhradit následujícími způsoby:
 •                – bezhotovostně bankovním převodem či prostřednictvím platební brány Stripe na bankovní účet Poskytovatelky: pokyny k platbě obdrží zákazník při platbě platební kartou v potvrzující objednávce, v případě platby bankovního převodu e-mailem. Lhůta splatnosti se stanovuje na max 10 dnů ode dne akceptace objednávky, není-li stanoveno jinak. Závazek zákazníka uhradit cenu za produkt/službu je splněn okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet Poskytovatelky.

               – v hotovosti - po předchozí dohodě.

  d) Daňový doklad – fakturu - vystaví Poskytovatelka zákazníkovi po uhrazení ceny a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu zákazníka.

 •  
 • 4. Dodací podmínky produktů (meditací, kurzů, online produktů, videokurzů, svic, lapačů snů, konzultací)
 • a) Způsob dodání produktu: Při koupi digitálních produktů bude digitální obsah ve formátu .docx nebo pdf (e-book) nebo odkaz pro jejich stažení či spuštění dodán po zaplacení kupní ceny na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce. Přikoupi konzultací si po připsání platby na účet Poskytovatelky si obě strany domluví neprodleně termíny online či osobních sezení podle možností a časových preferencí obou stran.
 • Při koupi hmotných produktů (svíce, dekorativní lapače snů) dostane kupující možnosti způsobu dodání produktu v e-mailové komunikaci s Poskytovatelkou, a to v podobě balíku doručovaném Českou poštou nebo Zásilkovnou, případně se lze domluvit na osobním předání.
 • b) Dodací lhůta: Délka dodací lhůty závisí na zvoleném způsobu platby a službě/produktu. Je-li platba prováděna běžným bankovním převodem, bude digitální produkt dodán nejpozději do 3 pracovních dnů poté, kdy bude platba připsána na bankovní účet Poskytovatelky.

 • V případě fyzických produktů bude zásilka odeslána nejpozději do sedmi pracovních dnů od přijetí platby na bankovní účet Poskytovatelky.

  c) Náklady na dopravu: S ohledem na charakter digitálních produktů nevznikají náklady na dopravu. 

 • Dopravné u fyzických produktů si platí zákazník sám a má možnost si vybrat dopravu dle nabízených možností v prodejním formuláři nebo v e-mailové komunikaci s Poskytovatelkou dle zásad a ceníku České pošty a Zásilkovny.

  d) Po dodání produktu si zákazník co nejdříve zkontroluje funkčnost a dostupnost obsahu a zjistí-li nedostatky nebo vady, v případě závad či potíží prosím o kontaktování, abych mohla případně provést nápravu.

  e) Digitální obsah (videokurz, online produkty, meditace, e-book) k plné funkčnosti vyžaduje, aby měl zákazník k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující zejména otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf a přehrávání video a audio souborů.

 • f) Při koupi konzultací, poradenských služeb či balíčků služeb nevznikají nároky na dopravu. Po připsání platby na účet Poskytovatelky si obě strany domluví neprodleně termíny online či osobních sezení podle možností a časových preferencí obou stran.

      5. Zabezpečení a ochrana autorských práv

 • a) Přístupové údaje k online produktům či na příslušnou URL adresu, do členské sekce na webovém rozhraní,  jsou určeny pouze pro osobní potřebu zákazníka. Zákazník je povinen zachovávat mlčenlivost o přístupových údajích ke svému uživatelskému účtu k online produktu či URL adrese a neumožnit jejich použití třetím osobám. Poskytovatelka nenese žádnou odpovědnost za zneužití uživatelského jména a hesla třetí osobou. Zákazník se dále zavazuje udržovat údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé.
 • b) Produkty, které Poskytovatelka prodává (online produkty a programy, meditace, semináře, workshopy) včetně jejich náplně podléhají právní ochraně dle autorského práva. Jakékoliv jejich šíření nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora je zakázáno. Oprávnění k výkonu práva autorské dílo užít může být zákazníkovi poskytnuto jen na základě licenční smlouvy. Zákazník odpovídá prodávajícímu za újmu, kterou porušením práv na ochranu autorského díla způsobí.
 •  
 • 6. Další podmínky
     a) Zákazník bere dále výslovně na vědomí, že v případě, je-li součástí služby nebo produktu osobní či online konzultace, je možné nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů před touto událostí požádat o změnu termínu ze zvlášť závažných důvodů na straně zákazníka (např. nemoc apod.). Tuto možnost lze využít pouze jednou v rámci daného produktu či služby, jinak termín bez náhrady propadá. V případech zvláštního zřetele hodných je možné požádat o individuální domluvu, právo na změnu však nevzniká automaticky. Toto ujednání se nedotýká těch produktů a služeb, kdy jsou domlouvány hromadné online konzultace pro skupinu účastníků; v takovém případě je individuální změna termínů vyloučena.
     b) Poskytovatelka si vyhrazuje právo vyloučit zákazníka z účasti v online kurzu vč. účasti ve facebookových skupinách Poskytovatelky či na vzdělávací akcích vč. online webinářů, online tréninků a kurzů apod., pokud zákazník narušuje průběh kurzu či akce (např. nevhodným chováním, urážením ostatních účastníků apod.). V případě vyloučení z důvodů uvedených v tomto odstavci nemá zákazník nárok na vrácení zaplacené ceny.
     c) Poskytovatelka si vyhrazuje právo poskytovat objednané služby či produkty pouze po dobu stanovenou v popisu konkrétní služby či produktu, kdy uvedená doba plyne od zaplacení objednávky zákazníkem. V případě okolností na straně Poskytovatelky, které spočívají v potřebě prodloužit poskytování doby objednané služby, je Poskytovatelka oprávněna dobu poskytované služby prodloužit.
 •    d) Produkty a služby jsou vytvořeny s využitím znalostí, zkušeností a roků praxe Poskytovatelky. Jedná se o návody a doporučení a záleží jen na zákazníkovi, jak je v praxi použije a jakou péči a úsilí bude věnovat uvádění těchto informací do praxe. Proto Poskytovatelka neodpovídá za to, jakých konkrétních výsledků na základě služeb a produktů zákazník dosáhne. Nejedná se o zdravotní služby.
 •    e) Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez předchozího výslovného písemného souhlasu Poskytovatelky dále šířit nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Porušení autorských práv je postižitelné nejen podle autorského zákona, ale může jít i o trestný čin.
 •  
 • 7. Odstoupení od smlouvy
 • a) Je-li kupující spotřebitelem, má právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od převzetí / dodání produktu, zboží, a to bez udání důvodu a jakékoliv sankce. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží.
 •  b) Vzhledem k tomu, že v případě zakoupení elektronických produktů a služeb (digitální obsah) Poskytovatelka bezprostředně po uzavření smlouvy poskytuje zákazníkovi část či celé plnění způsobem vylučujícím možnost navrácení plnění (s tím, že zákazník je s tímto způsobem seznámen ze stránek Poskytovatelky, z jejích obchodních podmínek či jiným vhodným způsobem), v takovém případě není možné ze strany zákazníka od smlouvy odstoupit. Poskytovatelka s takovouto skutečností seznámí zákazníka prostřednictvím těchto podmínek a svých webových stránek. Z důvodu těchto okolností hodných zvláštního zřetele je u produktů a služeb prodávaných prostřednictvím stránek www.sohamcestasvobody.cz či dalších internetových služeb Poskytovatelky vyloučeno užití ust. § 1829 odst. 1 občanského zákoníku a je tedy vyloučena možnost odstoupit ve lhůtě do 14 dnů od smlouvy uzavřené způsobem na dálku a požadovat vrácení celé uhrazené ceny. Pokud to bude u některých online kurzů, e-booků, konzultací a vzdělávacích online akcí s poskytováním plnění a možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
 • Dle § 1837 písm. l) lze u online produktů (digitálního obsahu) vyloučit možnost 14denního odstupení od smlouvy bez udání důvodu. Zakoupením našich digitálních produktů a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP souhlasí spotřebitel se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy. Digitální obsah musí být Prodávajícím zpřístupněn bez zbytečného odkladu, ale nejdříve po uhrazení kupní ceny.
 • c) Stejně bude postupováno v případě, zakoupí-li zákazník službu (konzultace a poradenství), v níž mu Poskytovatelka exkluzivně rezervuje místo (účast) a z tohoto důvodu není možné takovou službu nabídnout v daném termínu jinému zákazníkovi; v takovém případě se uplatní podmínky náhrady Poskytovatelce stanovené výše. Pokud to bude u některých produktů Poskytovatelky s možností odstoupení od smlouvy jinak, tato skutečnost bude vždy v rámci jejich popisu na webu či v objednávce uvedena, případně bude uvedeno, jaká se poskytuje lhůta pro odstoupení od smlouvy zákazníkovi.
 • d) U produktů hmotné povahy Krása ručně tvořená (lapače snů) a Světlo duše Země (dekorativní ručně tvořené svíce) platí zákonná možnost odstoupení zákazníka od smlouvy uzavřené distančním způsobem bez udání důvodů ve 14denní lhůtě od data dodání produktu zákazníkovi.
 • Zákazník je povinen v tomto případě produkt vrátit nepoškozený, nepoužitý, v původním obalu. V původním stavu a pečlivě zabalený jej zákazník odešle zpět na adresu Poskytovatelky nejpozději do 14 dnů ode dne převzetí. V takovém případě se Poskytovatelka zavazuje vrátit plnou cenu produktu či služby zpět na účet zákazníka formou bezhotovostního převodu do 14 dnů od obdržení produktu do vlastních rukou.  
 •  
 •  Oznámení o odstoupení od smlouvy spotřebitelem prostřednictvím elektronické pošty.
 • e) Rozhodne-li se spotřebitel odstoupit od smlouvy, prosím o dodržení následujících podmínek: 
 • Nejpozději 14. den od převzetí produktu musí být Poskytovatelce odeslán projev vůle o odstoupení od smlouvy v podobě vzorového formuláře:
 • Vzorový formulář
 • Oznámení pro odstoupení od smlouvy (vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy):
   
 • 1. Oznámení o odstoupení od smlouvy
  2. Adresát (zde spotřebitel vloží jméno a příjmení, adresu a e-mailovou adresu):
  3. Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží (*)
  4. Datum objednání (*) /datum obdržení (*)
  5. Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů
  6. Adresa spotřebitele/spotřebitelů
  7. Podpis spotřebitele/spotřebitelů (pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)
  8. Datum (*)
 • (*) = povinné údaje (nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte)
 •  
 • Odstoupení je možno provést elektronickou formou na e-mailu stanislava@sohamcestasvobody.cz, písemnou formou pak na adresu Poskytovatelky uvedenou v těchto obchodních podmínkách výše, vždy s prohlášením, že kupující odstupuje od smlouvy a s přiložením kopie faktury – daňového dokladu. Kupujícímu bude zaslán dobropis s částkou odpovídající kupní ceně. Částka bude vrácena nejpozději do 14 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy. V případě vrácení fyzického produktu (např. lapače snů, svíce), bude částka vrácena do 14 dnů od doručení produktu zpět na adresu prodávajícího.
  V případě odstoupení zákazníka od smlouvy na online vzdělávací produkt je Poskytovatelka oprávněna neprodleně po doručení odstoupení zákazníkovi deaktivovat a znemožnit přístup do členské sekce programu.
 • c) Poskytovatelka je oprávněna od kupní smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu, pokud zjistí, že druhá strana podstatným způsobem porušila smlouvu. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení této smlouvy považuje: 

  - prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo dílčí úhrady více jak 10 dnů po době splatnosti;
  - porušení povinností na ochranu autorského práva (čl. 5 OP) ze strany zákazníka.

 • - jestliže není možné z objektivních důvodů službu za původních podmínek poskytnout, plnění se stane objektivně nemožným nebo protiprávním, nevhodném, urážejícím a podobném jednání při užití webu a dalších služeb Poskytovatelky zákazníkem. Odstoupení je účinné doručením oznámení zákazníkovi.

 •  
 • 8. Reklamační podmínky
  a) Poskytovatelka zodpovídá zákazníkovi za to, že zboží při převzetí nemá vady.
 • b) Zákazník je oprávněn v souladu s ust. § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku uplatnit svá práva z vadného plnění, a to v případě, vykazuje-li poskytnutá služba rozpor s jeho objednávkou či pokud je dodaná služba technicky nedostupná či chybí-li její část. Vadu je povinen uplatnit u Poskytovatelky e-mailem bezodkladně po jejím zjištění. V rámci reklamace Poskytovatelka potom bezodkladně poskytne bezvadné plnění v souladu s objednávkou, a to nejpozději do jednoho měsíce od uplatnění reklamace.
  c) V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit, nebo v případě opakovaného výskytu vady anebo výskytu většího počtu vad má zákazník právo požadovat výměnu produktu za jiný, ve stejné hodnotě či s doplatkem navíc, umožňuje-li to charakter produktu, anebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady může zákazník požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z ceny.
  d) Reklamaci je nutné uplatnit bez zbytečného odkladu po zjištění vad na adresu: stanislava@sohamcestasvobody.cz.
 • e) Poskytovatelka není povinna nároku zákazníka vyhovět, pokud prokáže, že tento před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil. Poskytovatelka neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití. Rovněž Poskytovatelka neodpovídá za závady, které mohou kupujícímu vzniknout díky pomalému internetovému připojení kupujícího, neaktualizovanému internetovému prohlížeči či nenainstalovanému povinnému softwaru pro spuštění online produktu, které není schopen ovlivnit. Online vzdělávací produkty i konzultační a poradenská sezení obsahují a předávají pouze návody a doporučení, Pokstovalteka rovněž neodpovídá za úspěch či neúspěch zákazníka při jejich aplikaci v praxi.
 •  
 • 9. Garance vrácení peněz

  a) Odstoupení od smlouvy v případě nespokojenosti zašle zákazík elektronickou formou na stanislava@sohamcestasvobody.cz s prohlášením, že od smlouvy odstupujete a s přiložením kopie faktury / daňového dokladu a data nákupu.

  b) Peníze budou kupujícímu vráceny stejným způsobem, jako byly obdrženy, a to do 30 dnů od doručení e-mailu s odstoupením od smlouvy a zaslaného potvrzení o přijetí opravného daňového dokladu na naši e-mailovou adresu. Po obdržení žádosti dojde automaticky k deaktivaci přístupu zákazníka k produktu.

 • c) Dle § 1837 písm. l) lze u online produktů (digitálního obsahu) vyloučit možnost 14denního odstupení od smlouvy bez udání důvodu. Zakoupením našich digitálních produktů a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP souhlasí spotřebitel se započetím plnění před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a bere na vědomí, že udělením souhlasu zaniká jeho právo odstoupit od smlouvy. Digitální obsah musí být Prodávajícím zpřístupněn bez zbytečného odkladu, ale nejdříve po uhrazení kupní ceny.
 •  
 • 10. Vyloučení odpovědnosti
 • a) Všechny poskytované produkty a služby slouží pro vzdělávací a informační účely v oblasti osobního rozvoje. Informace, které jsou Poskytovatelkou zprostředkovávány, jsou pouze návody a doporučení. Úspěch či neúspěch zákazníků při jejich aplikaci v praxi je čistě v zodpovědnosti zákazníků.

  b) V případě vzdělávacích produktů v oblasti osobního rozvoje Poskytovatelka upozorňuje, že v průběhu online programů, sezení či konzultací může být zákazník vystaven fyzickému, duševnímu či emocionálnímu zatížení, a je plně na zodpovědnosti a rozhodnutí zákazníka, zda navrhovaná cvičení či úkoly podstoupí či nikoliv.

  c) Pokytovatelka rovněž upozorňuje, že informace obsažené v produktech tohoto webového rozhraní nemohou nahradit individuální konzultaci kvalifikovaného odborníka. Rovněž nemohou nahradit lékařskou či psychoterapeutickou péči. Produkty mohou obsahovat informace o produktech a službách třetích osob a i tyto informace jsou pouze doporučením a vyjádřením názoru k dané problematice.

 •  
 • 11. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty - SEMINÁŘE 
 • a) Na seminář pořádaný Poskytovatelkou se účastník přihlašuje prostřednictvím webové stránky vybraného produktu odesláním prodejního či objednávkového formuláře, a to nejpozději 3 dny před začátkem akce. Pozdější přihlášky je možno akceptovat po předchozí telefonické nebo e-mailové dohodě.

  b) Online přihlášky jsou ze strany Poskytovatelky potvrzovány na e-mail, který byl uveden účastníkem na prodejním či objednávkovém formuláři.

  c) Zařazení účastníků na seminář bude provedeno podle pořadí uhrazených přihlášek. V případě naplněné kapacity bude účastník včasně vyrozuměn.

  d) Cena semináře je uvedena na vybrané webové stránce Poskytovatelky i na prodejním či objednávkovém formuláři.

  e) Cena semináře je stanovena v závislosti na délce konání semináře či workshopu, osobě lektora, poskytovaných materiálech, zajištěném občerstvení, místě konání apod.

  f) Účastník se zavazuje uhradit cenu semináře dle uvedené splatnosti, nejpozději však 2 dny před datem konání semináře, a to převodem na účet prodávajícího, není-li u konkrétního produktu stanoveno jinak. Po uhrazení kupní ceny zašle prodávající účastníkovi na vyžádání daňový doklad.

  g) Poskytovatelka si vyhrazuje právo umožnit na základě předchozí dohody uhradit účastníkovi cenu za seminář v hotovosti v den konání semináře. V případě platby v hotovosti obdrží účastník daňový doklad u prezence.

  h) Poskytovatelka/pořadatelka si vyhrazuje právo na případnou změnu termínu semináře, přednáškového sálu či místa konání nebo zrušení semináře z organizačních a provozních důvodů. V případě změny termínu či zrušení semináře má účastník právo na vrácení plné ceny semináře nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, případně si vybrat jiný produkt Poskytovatelky ve stejné ceně.

  ch) Poskytovatelka nenese zodpovědnost za nedostatky ve službách kterékoliv třetí strany, které využívá při svých vlastních službách. Dále nenese zodpovědnost za zranění, škody a ztráty vzniklé účastníkům jejích seminářů.

  i) Odesláním prodejního či objednávkového formuláře uděluje účastník výslovný souhlas s pořízením fotek, video a audio nahrávek ze semináře k marketingovým účelům Poskytovatelky.

  j) Účast na semináři je dobrovolná a každý účastník zodpovídá sám za sebe. Pokyny lektora jsou pouze návrhy, kterými se účastník řídí podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že v průběhu semináře z oblasti osobního rozvoje může být vystaven fyzickému, duševnímu či emocionálnímu zatížení. Účast na seminářích osobního rozvoje je určena zdravým svébytným lidem, kteří mají zájem o osobní růst a kteří netrpí žádnou duševní či mentální poruchou.

  k) V případě že účastník semináře v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením této akce informovat lektory o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře nebo psychiatra.

  l) Seminář není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích. Účastník stvrzuje, že neužívá psychofarmaka a nemá závažné infekční onemocnění, není v péči psychiatrického zařízení či pod soustavným dohledem psychiatra. 

  m) Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu semináře.

  n) Vybrané vzdělávací programy podléhají právní ochraně dle autorského práva, účast na semináři neopravňuje účastníka získané znalosti vyučovat a ani jinak komerčně využívat a vydávat za své.

  o) Prezence účastníků seminářů začíná 30 minut před zahájením semináře, není-li uvedeno jinak. Prosím účastníky, aby ostatní nerušili svým pozdním příchodem. Čas ukončení seminářů/workshopů je uveden orientačně.

 • Storno podmínky - semináře 
 • - Žádost a zrušení / odhlášení zašlete e-mailem na adresu stanislava@sohamcestasvobody.cz Při zrušení objednávky je nutné uvést Vaše jméno, e-mail a číslo variabilního symbolu objednávky.
  - Při zrušení Vaší účasti více než 10 týdnů před konáním semináře – bez storno poplatku.
  - Při zrušení své účasti méně než 10 týdnů před začátkem semináře – storno poplatek ve výši 50 % platby zálohy.
  - Při zrušení své účasti méně než 2 týdny před začátkem semináře – storno poplatek ve výši 75 % ceny kurzu.
  - Při zrušení své účasti méně jak 1 týden před začátkem semináře – storno poplatek ve výši celé ceny kurzu.
 • Účastník má možnost již uhrazenou částku převést na koupi jiného produktu z nabídky Poskytovatelky ve výši celé platby nebo absolvovat seminář v náhradním termínu, bude-li se opakovat, nebo může za sebe poslat náhradníka.
  V případě odhlášení / zrušení účasti méně než 3 dny před začátkem konání semináře je Poskytovatelka oprávněna odečíst od zaplacené ceny náklady spojené se zrušením jeho účasti (administrativní poplatek apod., případně storno od dodavatele ubytování, stravy apod.).
  Účastník může za sebe poslat náhradníka, kterého si sám najde. Storno poplatek se v tomto případě neplatí a celá platba je přesunuta na nového účastníka.
  V případně nemožnosti zúčastnit se z důvodu vážné nemoci či zásahu vyšší moci je možné si daný seminář nahradit v dalším možném termínu.
  Pokud se účastník akce nezúčastní, účastnický poplatek se nevrací.
 •  
 • 12. Zvláštní ustanovení pro vybrané produkty – WORKSHOPY
 • Dodací a storno podmínky workshopů
 • a) ZPŮSOB DODÁNÍ: Workshop bude dodán (uskutečněn) dle podmínek uvedených v popisu akce na webovém rozhraní nebo na základě podmínek individuálně sjednaných. Kupující má právo absolvovat workshop za podmínky řádné úhrady celé ceny. Poskytovatelka je oprávněna změnit jednostranně podmínky zvolené vzdělávací akce, např. čas konání, místo konání v rámci stejné obce / města, přičemž je povinna kupujícího o změně co nejdříve vyrozumět, nejpozději 12 hodin před zahájením akce. Poskytovatelka odpovídá i za to, že změnou podmínek nebude dotčen účel workshopu. Workshop se uskuteční pouze v případě, že si jej objedná a uhradí minimální počet zájemců stanovený Poskytovatelkou. V opačném případě či při zásahu vyšší moci je Poskytovatelka oprávněna workshop zrušit. V takovém případě je Poskytovatelka povinna všechny přihlášené účastníky informovat nejpozději 24 hodin před stanoveným termínem zahájení.
 • b) MOŽNOST ÚČASTI NÁHRADNÍKA: Na workshop může kupující místo sebe vyslat náhradníka v případě, že se z vážných důvodů nemůže zúčastnit objednaného workshopu a že je to vzhledem k obsahu workshopu přípustné a možné. V případě vyslání náhradníka je kupující povinen informovat Poskytovatelku e-mailem nebo telefonicky nejpozději 24 hodin před zahájením akce, a to včetně důvodu.
 • c) VZDĚLÁVACÍ MATERIÁLY A INFORMACE: Veškeré informace a jakékoli písemné podklady, materiály, skripta, zvukové záznamy a nosiče, doporučení, techniky, údaje osobního charakteru a další metody předávané lektorem vedoucím akci jsou určeny pouze pro účely konkrétní vzdělávací akce a osobní potřebu jednotlivých účastníků. Není dovoleno je bez vědomí Poskytovatelky a předchozího písemného souhlasu jakkoliv sdělovat a předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat k jakýmkoliv komerčním účelům či jinde publikovat. Kupující, Poskytovatelka i případný další lektor účastnící se workshopu berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně účastníci i lektor při studiu získají, jsou pokládány za velmi důvěrné a citlivé a s jako takovými budou s nimi nakládat.
 • d) ODPOVĚDNOST V PRŮBĚHU VZDĚLÁVACÍ AKCE: Kupující je v celém průběhu vzdělávací akce plně zodpovědný za sebe, svá rozhodnutí a své jednání vůči sobě i ostatním. Každý účastník bere na vědomí, že během akce a případné emergetické práce, kterou účastník sám vede či se jí sám účastní, může docházet k fyzickému, psychickému či emocionálnímu zatížení. Vzdělávací akce není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. V případě, že kterýkoliv účastník v průběhu vzdělávací akce podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem léčby. Zároveň se účastníkovi doporučuje účast ve výcviku konzultovat s ošetřujícím lékařem. Každý účastník je odpovědný za případné škody způsobené sobě nebo dalším účastníkům svým neuváženým či jiným chováním či za škody jím způsobené na majetku a zařízení prostor, jež užívá v průběhu konání workshopu.
 • e) MOŽNOST VYLOUČIT KUPUJÍCÍHO Z ÚČASTI: Účastníci jsou povinni při účasti na workshopu nenarušovat jeho průběh, přičemž za rušení je považován i pozdní příchod. Poskytovatelka je oprávněna účastníka vyloučit z účasti na workshopu či jeho části v případě, že účastník nerespektuje tyto VOP a v důsledku toho jakkoli poškozuje průběh workshopu, ostatní účastníky či lektora, anebo v případě, že bude průběh akce resp. jednotlivých setkání narušovat nevhodným chováním (tj. chováním proti pravidlům slušného soužití). V případě vyloučení účastníka z workshopu nemá účastník nárok na vrácení již zaplacené ceny, a to ani její části.
 • f) Storno podmínky

  V případě, že by workshop byl zrušen z důvodů na straně Poskytovatelky a kupující již cenu uhradil, obdrží do 14 dnů ode dne, kdy bude rozhodnuto o zrušení workshopu, zpět celou zaplacenou částku, pokud se výslovně nedohodne s prodávajícím na použití platby na náhradní akci dle svého výběru či na jiném řešení. Nebude-li dohodnuto jinak, bude platba vrácena stejným způsobem, jako byla přijata.

  Kupující je oprávněn svoji účast na vzdělávací akci zrušit. Registrace je automaticky stornována, pokud není připsána platba na účet 5 dní před termínem semináře.

  Odhlášení:

  Před zaplacením zálohy se můžete z kurzu (workshopu, školení, přednášky, tance, osobní konzultace, semináře) odhlásit prostřednictvím e-mailu: stanislava@sohamcestasvobody.cz
  Pokud jste již zaplatili zálohu a nemůžete se z vážných důvodů kurzu (workshopu, tance, kruhu...) zúčastnit, napište co nejdříve na e-mail: stanislava@sohamcestasvobody.cz

 • Záloha je nevratná (pokryje částku na organizaci kurzu, pronájem atd.), ale je možné ji převést na jiný termín nebo na jiný kurz (workshop, seminář, konzultaci, tanec, kruh žen.)
  Pokud účastník zruší svou účast v den konání kurzu (workshopu, tance, osobní konzultace, semináře) nebo v průběhu kurzu (workshopu, tance, osobní konzultace, semináře), je jeho platba nevratná. Pouze v případě vážných a nenadálých zdravotních nebo osobních důvodů lze po dohodě již uhrazenou částku přesunout na jiný termín kurzu nebo na jiný kurz.  Proto prosím, rozhodněte se zúčastnit se vědomě, abyste neblokovali místo účastníkům, kteří svá rozhodnutí berou vážně. Děkuji Vám za pochopení.

  g) SOUHLAS S POŘIZOVÁNÍM A UŽITÍM FOTOGRAFIÍ A VIDEOZÁZNAMŮ. Přihlášením na workshop a zaplacením jeho ceny uděluje kupující souhlas s tím, aby v průběhu akce byly pořizovány fotografie a videozáznamy i jeho osoby jako účastníka akce a aby byly užity k dokumentaci na internetových stránkách a v propagačních materiálech Poskytovatelky. Tento souhlas je kupující oprávněn kdykoli později odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mailovou adresu Poskytovatelky či dopisem zaslaným na doručovací adresu uvedenou výše. U fotografií a záznamů nebudou uvedeny žádné další osobní údaje, pokud se na tom výslovně nedohodneme.

 •  
 • 13. Závěrečná ustanovení
 • a) Poskytovatelka poskytuje službu v rozsahu a způsobem uvedenými v popisu služby. Poskytovatelka neodpovídá za to, zda po využití jí poskytované služby získá zákazník konkrétní výhody a výsledky, které závisí zčásti nebo výhradně na aktivitě ze strany zákazníka nebo třetích osob či z důvodů vyšší moci.
  b) Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k službám a produktům, webům a jejich jednotlivým součástem, mají-li charakter autorského díla, není-li v rámci webu uvedeno jinak. Poskytovatelka je autorem a vykonavatelem autorských práv k součástem online produktů, mají-li charakter autorského díla. Užití díla bez souhlasu Poskytovatelky či jakýkoliv jiný neoprávněný výkon práv k dílům je zakázán. Tento zákaz znamená zejména zamezení nedovoleného kopírování, přebírání a šíření a dalšího neoprávněného nakládání s weby, články, online záznamy, audiovizuálními díly a další.
  c) Stížnosti a připomínky spotřebitele, které se týkají smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelkou a kupujícím, vyřizuje Poskytovatelka. Stížnosti může spotřebitel uplatnit na e-mailové adrese stanislava@sohamcestasvobody.cz. Pokud je stížnost svým obsahem reklamací, bude stížnost vyřízena jako reklamace. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je rovněž možné využít při řešení sporů mezi Poskytovatelkou a zákazníkem ze smlouvy, v případě, jedná-li se o spotřebitelský spor.
  d) Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat ve smlouvě uzavřené mezi Poskytovatelkou a zákazníkem. Odchylná ujednání ve smlouvě mají přednost před ustanoveními všeobecných obchodních podmínek.
  e) Ustanovení o ochraně osobních údajů a nakládání s cookies naleznete v příslušných sekcích webu.
  f) Znění těchto všeobecných obchodních podmínek může Poskytovatelka měnit či doplňovat a tyto změny jsou účinné zveřejněním nových všeobecných obchodních podmínek (jejich změn) na webu Poskytovatelky. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.
  g) Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.
 • h) Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 • i) Poskytovatelka uvádí, že není vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ). 
 •  
 • Tyto všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti k 1. 1. 2023.
 •  
 • Recenze:
 • Prohlašuji, že veškeré recenze a zpětná vazba uvedené na stránkách www.sohamcestasvobody.cz pocházejí od účastníků mých akcí, seminářů, workshopů, tanců, osobních konzultací aj., s nimiž jsem se osobně setkala, případně osob, které si zakoupily online program. Recenze mi nejčastěji chodí na můj e-mail po absolvování akcí nebo absolvování poradenství, konzultací, případně jako zpětná vazba v podobě odpovědí v dotazníku pro absolventy mých akcí a služeb.